نقش موسیقی و ریتم در هنر رزمی وو وی تائو

جهت آگاهی ازنقش و اهمیت موسیقی در وو وی تائو نخست چند سطری را به معنای لغوی موسیقی اختصاص می دهیم.
موسیقی برگرفته از زبان یونانی و فرانسه و اخذ شده از” Musa “است که هریک از۹ رب النوع اساطیر یونانی بوده وحامیان هنرهای زیبا به شمار می آمدند و اصل کلمه” موسقا ” می باشد (برهان قاطع،تصحیح محمد معین،ج۴،ص۲۰۵۲).
موسیقی عبارت است از:معرفی احوال الحان وآن چه التیام الحان بدان حاصل وکامل شود(نفایس الفنون،محمدبن محمود آملی،ص۸۰).
موسیقی مشتق از کلمه یونانی “موز” نام یکی از ۹ فرشته ی آپولون “خدای موسیقی” وهنرهای زیبا است.موسیقی هنر ترکیب وتنظیم اصوات به طور مطلوب وموزون است به جهت استماع (فرهنگنامه ی موسیقی ایران،نصرت الله حدادی،ص۵۷۰-۵۷۳ ).
موسیقی نشانه ای از نظام و هماهنگی جهانی است و با نواختن موسیقی می توان نظم جهانی را در روان انسان بوجود آورد (فیثاغورث).
ریتم یکی از ارکان اساسی موسیقی است و عبارت است از توالی ضربات آهنگ یا وزن یک قطعه موسیقی یا آواز که ازاجتماع اصوات و الحان و امتداد مختلف آن تحت انتظام مخصوصی حاصل می شود(فرهنگ معین،محمد معین).ھمانگونه که موسیقی در وھله نخست از اصلی ترین عنصر یعنی ریتم تشکیل شده در ورزش نیز کندی ، تندی و تعادل در حرکات ورزش حاکی از اھمیت و جایگاه ریتم دراین پدیده است.در واقع وجه مشترک ورزش و موسیقی ریتم است واین دو با هم ارتباط تنگاتنگ دارند.
پژوھشھای صورت گرفته نشان می دهد که غده تالاموس به عنوان مھمترین غده در مغزانسان محرکھای صوتی را به وسیله سیستم های عصبی دریافت و در کنار حافظه و تخیل به آنها پاسخ می دھد.غده ھیپوفیز، نیز که از غده تالاموس فرمان دریافت می کند به محرکھای صوتی موزون پاسخ می دھد و موجب بروز ترشحاتی می شود که نتیجه آن آزاد سازی ماده آرام بخش به نام آندروفین خواھد بود. نکته جالب تر اینکه به ھنگام احساس ترس و اضطراب که غدد فوق کلیوی اقدام به ترشح ماده ای به نام کاتولومین می کند که به عبارتی ترشح مواد مزبور موجب ایجاد ترس می شود، موسیقی باعث می شود که ترشح و آزاد سازی این ماده اضطراب زا کاھش یافته، درنتیجه میزان ضربان قلب و فشار خون پایین آمده به حالت عادی برگردد. ھر چند ورزش خود به خود موجب جذب انرژی و ذخیره آن می شود ، اما موسیقی ھمچنان که در بھبود وضعیت فرد نقش حساس و بزرگی را ایفا می کند، در جذب و ذخیره انرژی و رھا کردن انرژی در ورزشکار نیز کمک فراوان می کند.
درھمه اعصار ما شاھد ارتباط تنگاتنگ بین ورزش و موسیقی ھنر بوده ایم.در فرھنگ ایرانی ورزش به ویژه در شکل ورزش باستانی آمیخته با ھنر وادب و موسیقی بوده است و ضرب مرشد ریتم ورزش را شکل داده است و ورزشکاران با ضرب مرشد به وجد آمده و در جھت تقویت قوای جسمی و روحی خود کوشیده اند.
آنچه بدیهی می نماید،وجود دو نوع موسیقی درعالم است:اول موسیقی طبیعی و دوم موسیقی مصنوعی.
موسیقی طبیعی:نغمات و آهنگ و اصوات موجود در بستر طبیعت،نوعی از موسیقی و هارمونی برخاسته از متن و نظام وسیع و گسترده ی الهی و جهان خلقت است وتاریخ پیدایش آن به آفرینش جهان هستی باز می گردد و انسان کوچکترین دخالتی در ساخت و بروز آن ندارد.مانند نوای آبشار و دریا و پیچش باد در صحرا و جنگلها و آوای دل نشین مرغان خوش الحان در بوته زارها و لغزش آب بر مسیر جویبارها و …
موسیقی مصنوعی:این نوع موسیقی در واقع به نوعی محصول تقلید ماهرانه انسان از هر موسیقی طبیعی است که به وسیله ی حلوق بشری ویا آلات دست ساز وجود یافته و ظهور آن به تکامل ذهن بشر و ابداع واختراع و نوآوریهای او بر می گردد که یا براساس لذت و یا به دلیل نیاز بوده است….
موسیقی قابلیت آن را دارد که انسان را از محدوده ی زمان، زبان، مکان، فرهنگ و تاریخ خود فراتر برده و او را راهی سرزمین های بکر و تازه و طبایع وجود گرداند. به این معنا موسیقی یکی از راز آمیز ترین هنر هایی است که می تواند انسان را از چهار زندان خویشتن، تاریخ، جامعه و طبیعت رهایی بخشد.
به جرات می توان گفت موسیقی آخرین نقطه کمال در ظهور و بروز احساسات یک مربی وو وی تائو و یکی از زیباترین و ناب ترین هنرهایی است که هماهنگی، تندی وکندی وتقویت مهارتهای حرکتی وی را به ظریف ترین صورت ممکن و با نوعی همبستگی و یکپارچگی همراه می سازد که کمتر می توان از طریق فعالیت های دیگران بدان دست.
در چی کونگ به روش وو وی تائو نیز هنرجو در آغوش طبیعت قرار می گیرد و موسیقی دل انگیز طبیعت را تجربه و در ژرفای وجود جاری می سازد و تحولات روحی تازه ای را خلق می کند.لذا آرامشی که دراین تعامل روحی و جسمی حاصل می گردد،زندگی را لذت بخش و پرشور وحرکت در مسیر آگاهی و کمال را میسر می سازد.

سی فو آیت شایان فر

نقش موسیقی و ریتم در هنر رزمی وو وی تائو

دیدگاهی بفرستید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *