نمایندگان و مربیان سازمان وو وی تائو

در این قسمت شما می توانید با نمایندگان و مربیان فعال در این سازمان آشنا شوید. همچنین می توانید نزدیک ترین مربی به محل سکونت خود را انتخاب کرده و تمرینات خود را آغازکنید.توجه داشته باشید که فقط مربیانی که در لیست ارائه شده مشاهده می کنید به صورت رسمی با سازمان وو وی تائو مرتبط می باشند و تایید شده از طرف این سازمان هستند. در صورت به وجود آمدن هرگونه ش