فلسفه چینی

کونگ فو چینی همان تائوئیسم در حرکت است . برای درک بیشتر کونگ فو چینی بایستی تائوئیسم را شناخت. تائوئیسم چیست ؟ هسته اصلی تائوئیسم تشکیل شده است از : – قانون وو- وی – نگرش یین- یانگ

Wu Wei

برخی وو وی را بی فکری و بی عملی معنی کرده اند در صورتی که این معنی درست نمیباشد و یا حداقل معنی اصلی وو وی را نمیرساند. – وو وی به معنی مخالفت و مقا