در این قسمت می توانید هر گونه نارضایتی و یا مشکلاتی که هر یک از مربیان و یا نمایندگان برای شما هنرجویان بوجود آورده اند را مطرح نمایید. اطلاعات ارسالی شما کاملا امن و بدون مطرح کردن اسم و کاملا محرمانه خوانده می شود و در مورد اعتراض شما تحقیق و بازخواست خواهد شد. در صورتیکه هر یک از مربیان عملی مخالف با قوانین عرفی و عقلی و شرعی انجام دهند و شما شکایتی را مطرح نمایید ، سعی می شود تا مساله سریعا پیگیری شود. خواهشنمدیم در صورت داشتن مدارک محکمه پسند آنها را نزد خود نگه دارید. در صورتی که شکایت شما احتیاج به اثبات و حضور شما در هنگام ضرورت داشته باشد در پیام خود اسم و مشخصات و شماره تلفن خود را به طور دقیق قرار دهید. باز هم لازم به تاکید می باشد که تمامی اطلاعات ارسالی شما کاملا محرمانه و در محیطی امن خوانده خواهد شد و هیچ گونه اسمی از شما بدون هماهنگی خودتان برده نخواهد شد.