سومین سمینار سال ۱۳۹۲

در روز جمعه اول آذرماه، سومین سمینار بزرگ تهران در سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.

|

|

WuweiTao-3th seminar 1392