سایر مربیان

نمایندگان و مربیان فعال در خارج از ایران

|

|

آلمان  :  سی فو فیروز قهرمانی با شالبند طلایی


آمریکا  :  سی هینگ حسن محمدی  با شالبند قهوه‌ای


ترکیه  :  مهموت آلبایراک با شالبند قهوه‌ای

.

.

سایر مربیان فعال در شهرهای ایران

|
|
|

بوکان  :  سی هینگ منصور امینی با شالبند قهوه‌ای