عکسی دست جمعی از سمینار 6 بهمن در ورزشگاه زیتون
عکسی دست جمعی از سمینار ۶ بهمن در ورزشگاه زیتون

برای اینکه زیر شاخه ای از خانواده بزرگ و رو به رشد Wuwei Tao باشید و به عنوان نماینده آموزشی این رشته در شهر یا استان خود فعالیت کنید و یا حتی خارج از ایران سکونت دارید و میخواهید جزوی از مربیان و نمایندگان این هنر رزمی باشید باید شرایطی را داشته باشید تا شما را به عنوان نماینده رسمی Wuwei Tao معرفی کنیم و نام شما نیز در سایت و در قسمت مربیان دیده شود.


شرایط :

۱ –  به طور رسمی عضوی از سازمان وو وی تائو باشید.

۲ – دارای شالبند آبی باشید و در سمینار مربیگری شرکت کرده باشید.

۳ – به طور مستمر در تمرینهای هفتگی مخصوص مربیان شرکت داشته باشید. در صورت غیبت غیر موجه بیش از ۳ جلسه درعرض یکسال از تمرینهای مربیان ، به طور کل از سمت نمایندگی کنار گذاشته خواهید شد و تنها به عنوان یک هنرجو می توانید به فعالیت خود ادامه دهید. مربیان شهرستانی که  امکان حضور هفتگی در تمرینها را ندارند می توانند در تمرین فشرده ۴ ساعته که به همین منظور برایشان در نظر گرفته شده است شرکت نمایند. این تمرینها هر ماه یک جلسه و به مدت ۴ ساعت و روز جمعه برگزار می شود .

نکات مهم :

مربیان توجه داشته باشند که پس از اخذ نمایندگی ، مسئولیت آنها بیشتر شده و باید به طور مداوم با سازمان مرکزی در تعامل باشند.

هر مربی پس از اخذ نمایندگی ،  فقط ۶ ماه فرصت دارد که مرکز آموزشی خود را راه اندازی کند و به سازمان اعلام کند. پس از گذشت ۶ ماه اگر مرکز آموزشی ایشان راه اندازی نشده باشد تمامی قراردادها به طور کلی فسخ شده و آن مربی دیگر سمت مربی در سازمان وو وی تائو را نخواهد داشت. همچنین در آینده نیز به هیچ عنوان به ایشان مدرک مربیگری  و فعالیت به عنوان مربی در سازمان ، تعلق نخواهد گرفت ولی می تواند به عنوان یکی از اعضا و به عنوان یک هنر جو ادامه فعالیت دهد.

پس از راه اندازی مرکز آموزشی توسط مربیان ، هرگونه کوتاهی در آموزش یا قصور در فراهم نمودن مکان آموزشی مناسب برای هنرجویان و یا هرگونه آموزش خارج از ضوابط و ثوابت هنر وو وی تائو ، بازخواست و در نهایت محرومیت مربی خاطی از سمت مربیگری را در پی خواهد داشت.