سی هینگ منصور امینی : بوکان

سی هینگ منصور امینی  متولد ۶بهمن ۱۳۶۵ کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از سال ۱۳۸۱ وینگ چون را زیر نظر سی هینگ احمد عبداله نژاد(نماینده آن زمان سی فو قهرمانی در شمال غرب کشور) در شهرستان بوکان … Read More

سایر مربیان

نمایندگان و مربیان فعال در خارج از ایران | | آلمان  :  سی فو فیروز قهرمانی با شالبند طلایی آمریکا  :  سی هینگ حسن محمدی  با شالبند قهوه‌ای ترکیه  :  مهموت آلبایراک با شالبند قهوه‌ای . . سایر مربیان فعال … Read More