فواید اجرای فرم سیو نیم تائو در حالت نشست اسبی از دیدگاه علمی

استخوان های انسان وظیفه ای بیش از یک نگهدارنده برای بقیه ی قسمتهای بدن،انجام می دهند.آنها یک بنیاد اساسی از وجود ما را تشکیل می دهند.اگر یک استخوان را برش عرضی دهیم و نگاهی به درون آن بیندازیم،یک لایه فشرده … Read More