استقامت

همه ما شنیده ایم که: ” گرصبر كني زغوره حلوا سازي ” با بررسي علمي و فني قهرمانان در ورزش هاي مختلف مي توان نتيجه گرفت عاملي كه در پيروزي اين افراد نقش بسزايي را ايفا مي‌کند استقامت است و … Read More