نقش موسیقی و ریتم در هنر رزمی وو وی تائو

جهت آگاهی ازنقش و اهمیت موسیقی در وو وی تائو نخست چند سطری را به معنای لغوی موسیقی اختصاص می دهیم. موسیقی برگرفته از زبان یونانی و فرانسه و اخذ شده از” Musa “است که هریک از۹ رب النوع اساطیر … Read More