عکس هایی از چهارمین سمینار سال ۱۳۹۵

آخرین سمینار سال 1395 در تاریخ ششم اسفند ماه و از ساعت 9 صبح روز جمعه برگذار شد و تا ساعت 5 بعداز ظهر به طول انجامید .هنرجویان طبق برنامه زمانبندی شده برای هر شالبند در محل برگذاری سمینار حاضر شدند.… Read More