نمایندگان و مربیان سازمان وو وی تائو

در این قسمت شما می توانید با نمایندگان و مربیان فعال در این سازمان آشنا شوید. همچنین می توانید نزدیک ترین مربی به محل سکونت خود را انتخاب کرده و تمرینات خود را آغازکنید.توجه داشته باشید که فقط مربیانی که در لیست ارائه شده مشاهده می کنید به صورت رسمی با سازمان وو وی تائو مرتبط می باشند و تایید شده از طرف این سازمان هستند. در صورت به وجود آمدن هرگونه شبهه می توانید از طریق تماس با آکادمی از صحت فعالیت مربی مورد نظر در این سازمان مطلع شوید.

حرفه ای تمرین کنید...

نمایندگان و مربیان ما

learn real chinese kung fu

سی فو
محسن سعادت مجد

تهران ( آکادمی مرکزی )

سی جه
ماریا همایونفرد

تهران ( آکادمی مرکزی )

wuweitao

trainer

wuweitao

trainer

wuweitao

trainer

wuweitao

trainer

wuweitao

trainer

wuweitao

trainer

wuweitao

trainer

wuweitao

trainer

هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست ...

غیر ممکن ها را ممکن کنید...