نقش موسیقی و ریتم در هنر رزمی وو وی تائو

جهت آگاهی ازنقش و اهمیت موسیقی در وو وی تائو نخست چند سطری را به معنای لغوی موسیقی اختصاص می دهیم.
موسیقی برگرفته از زبان یونانی و فرانسه و اخذ شده از” Musa “است که هریک از۹ رب النوع اساطیر یونانی بوده وحامیان هنرهای زیبا به شمار می آمدند و اصل کلمه” موسقا ” می باشد (برهان قاطع،تصحیح محمد معین،ج۴،ص۲۰۵۲).
موسیقی عبارت است از:معرفی احوال الحان وآن چه التیام الحان بدان حاصل وکامل شود(نفایس الفنون،محمدبن محمود آملی،ص۸۰).
موسیقی مشتق از کلمه یونانی “موز” نام یکی از ۹ فرشته ی آپولون “خدای موسیقی” وهنرهای زیبا است.موسیقی هنر ترکیب وتنظیم اصوات به طور مطلوب وموزون است به جهت استماع (فرهنگنامه ی موسیقی ایران،نصرت الله حدادی،ص۵۷۰-۵۷۳ ).
موسیقی نشانه ای از نظام و هماهنگی جهانی است و با نواختن موسیقی می توان نظم جهانی را در روان انسان بوجود آورد (فیثاغورث).
ريتم يکي از ارکان اساسي موسیقي است و عبارت است از توالی ضربات آهنگ یا وزن یک قطعه موسیقی یا آواز که ازاجتماع اصوات و الحان و امتداد مختلف آن تحت انتظام مخصوصی حاصل می شود(فرهنگ معین،محمد معین).ھمانگونه که موسیقي در وھله نخست از اصلي ترين عنصر يعني ريتم تشکیل شده در ورزش نیز کندي ، تندي و تعادل در حرکات ورزش حاکي از اھمیت و جايگاه ريتم دراين پديده است.در واقع وجه مشترک ورزش و موسیقي ريتم است واین دو با هم ارتباط تنگاتنگ دارند.
پژوھشھاي صورت گرفته نشان مي دهد که غده تالاموس به عنوان مھمترين غده در مغزانسان محرکھاي صوتي را به وسیله سیستم های عصبي دريافت و در کنار حافظه و تخیل به آنها پاسخ مي دھد.غده ھیپوفیز، نیز که از غده تالاموس فرمان دريافت مي کند به محرکھاي صوتي موزون پاسخ مي دھد و موجب بروز ترشحاتي مي شود که نتیجه آن آزاد سازي ماده آرام بخش به نام آندروفین خواھد بود. نکته جالب تر اينکه به ھنگام احساس ترس و اضطراب که غدد فوق کلیوي اقدام به ترشح ماده اي به نام کاتولومین مي کند که به عبارتي ترشح مواد مزبور موجب ايجاد ترس مي شود، موسیقي باعث مي شود که ترشح و آزاد سازي اين ماده اضطراب زا کاھش يافته، درنتیجه میزان ضربان قلب و فشار خون پايین آمده به حالت عادي برگردد. ھر چند ورزش خود به خود موجب جذب انرژي و ذخیره آن مي شود ، اما موسیقي ھمچنان که در بھبود وضعیت فرد نقش حساس و بزرگي را ايفا مي کند، در جذب و ذخیره انرژي و رھا کردن انرژي در ورزشکار نیز کمک فراوان مي کند.
درھمه اعصار ما شاھد ارتباط تنگاتنگ بین ورزش و موسیقي ھنر بوده ايم.در فرھنگ ايراني ورزش به ويژه در شكل ورزش باستاني آمیخته با ھنر وادب و موسیقي بوده است و ضرب مرشد ريتم ورزش را شكل داده است و ورزشكاران با ضرب مرشد به وجد آمده و در جھت تقويت قواي جسمي و روحي خود كوشیده اند.
آنچه بدیهی می نماید،وجود دو نوع موسیقی درعالم است:اول موسیقی طبیعی و دوم موسیقی مصنوعی.
موسیقی طبیعی:نغمات و آهنگ و اصوات موجود در بستر طبیعت،نوعی از موسیقی و هارمونی برخاسته از متن و نظام وسیع و گسترده ی الهی و جهان خلقت است وتاریخ پیدایش آن به آفرینش جهان هستی باز می گردد و انسان کوچکترین دخالتی در ساخت و بروز آن ندارد.مانند نوای آبشار و دریا و پیچش باد در صحرا و جنگلها و آوای دل نشین مرغان خوش الحان در بوته زارها و لغزش آب بر مسیر جویبارها و …
موسیقی مصنوعی:این نوع موسیقی در واقع به نوعی محصول تقلید ماهرانه انسان از هر موسیقی طبیعی است که به وسیله ی حلوق بشری ویا آلات دست ساز وجود یافته و ظهور آن به تکامل ذهن بشر و ابداع واختراع و نوآوریهای او بر می گردد که یا براساس لذت و یا به دلیل نیاز بوده است….
موسيقي قابليت آن را دارد كه انسان را از محدوده ي زمان، زبان، مكان، فرهنگ و تاريخ خود فراتر برده و او را راهي سرزمين هاي بكر و تازه و طبايع وجود گرداند. به اين معنا موسيقي يكي از راز آميز ترين هنر هايي است كه مي تواند انسان را از چهار زندان خويشتن، تاريخ، جامعه و طبيعت رهايي بخشد.
به جرات می توان گفت موسیقی آخرین نقطه کمال در ظهور و بروز احساسات یک مربی وو وی تائو و یكي از زيباترين و ناب ترين هنرهایی است که هماهنگی، تندی وکندی وتقويت مهارتهاي حركتي وی را به ظریف ترین صورت ممکن و با نوعي همبستگي و يكپارچگي همراه مي سازد كه كمتر مي توان از طريق فعاليت هاي ديگران بدان دست.
در چی کونگ به روش وو وی تائو نیز هنرجو در آغوش طبیعت قرار می گیرد و موسیقی دل انگیز طبیعت را تجربه و در ژرفای وجود جاری می سازد و تحولات روحي تازه اي را خلق می کند.لذا آرامشی که دراین تعامل روحی و جسمی حاصل می گردد،زندگی را لذت بخش و پرشور وحرکت در مسیر آگاهی و کمال را میسر می سازد.

سی فو آیت شایان فر

نقش موسیقی و ریتم در هنر رزمی وو وی تائو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *